Privacy statement (AVG)

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

Wettelijk verplichtingen

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen. We bewaren de informatie alleen als die relevant is en als de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) ons daartoe verplichten. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor al onze patiënten die nu in behandeling zijn of op de wachtlijst staan. Daarnaast is dit privacy statement ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Persoonsgegevens en verwerking daarvan

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en emailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem worden ook een behandelplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren en waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

MoleMann is (verwerkings) verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Als u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming voor het opgestelde behandelplan. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de eerder genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Dit doen wij altijd in overleg met u en vermelden wij in uw dossier door middel van een verwijsbrief naar de andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist.

Betaling

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit.

De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

Zorgprestatie model

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht geworden als bekostigingssysteem voor de ggz en forensische zorg. Dat betekent dat de zorg die ggz-aanbieders leveren op een andere manier in rekening wordt gebracht bij zorgverzekeraars. Bij het in rekening brengen wordt informatie over de geleverde zorg meegestuurd naar de zorgverzekeraar. Daarnaast ontvangt ook de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) informatie over de in rekening gebrachte zorg. Met de invoering van het zorgprestatiemodel heeft de NZa opnieuw gekeken naar over welke informatie zorgverzekeraars moeten beschikken om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en welke informatie de NZa nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie kan privacygevoelig zijn.

De NZa ontvangt informatie over zorgvraagtypering. Deze informatie bevat de antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst die de behandelaar voor of met u invult en bevat geen gegevens die direct te herleiden zijn tot u.

Als u bezwaar heeft tegen het aanleveren van behandelgegevens aan de zorgverzekeraar voor declaratie en aan de NZa voor beleidsdoeleinden, dan kunt u een privacyverklaring invullen. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd. Deze verklaring kunt u afgeven aan uw behandelaar.

Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. MoleMann gebruikt cookies om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

Deze cookies verzamelen o.a. de volgende gegevens van jou:

  • IP-adres
  • Cookie-ID
  • Website- en klikgedrag
  • Referrer-URL

Aangezien de MoleMann enkel gebruik maakt van technische-, functionele- en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies hoeft u geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies.

Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of wij vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Plichten zorgaanbieder

Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Waar hebt u recht op?

Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen via kwaliteit@molemann.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u.  Zie ook onze klachtenfolder. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen? Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen via kwaliteit@molemann.nl.