U bent hier

Meldcode en verwijsindex

Beroepsgeheim en de Meldcode

Hulpverleners die hulp, zorg, ondersteuning of een andere vorm van begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Hierdoor mag de hulpverlener geen informatie over de cliënt aan anderen geven. Behalve als de cliënt daarvoor toestemming geeft. De cliënt kan zich hierdoor vrij voelen om alles te vertellen.

Toch kan het in het belang zijn van de cliënt als een hulpverlener toch vertrouwelijke gegevens uitwisselt met anderen. Daarom is er een meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig thuis. Meer informatie over het meldrecht vindt u in het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen.  Het meldrecht staat in artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Kindcheck en verwijsindex

Naast de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten professionals een aantal zaken regelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kindcheck en de Verwijsindex Risicojongeren.

Bij een kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of hulp nodig is. De kindcheck wordt bijvoorbeeld ingezet als een ouder een psychische stoornis heeft of verslaafd is. Op de websites kindcheck.nl  en kindcheck-ggz.nl  vindt u meer informatie over de kindcheck.

De Verwijsindex risicojongeren (VIR)  is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.

Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.
De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen.

Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling.  Uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere. Alleen naam, BSN-nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.