Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop MoleMann de zorg voor de patiënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0:
  • Maakt voor u en uw familie/naastbetrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft.
  • Dient als kader voor werkafspraken binnen MoleMann en/of het professioneel netwerk;
  • Stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door MoleMann wordt geboden.

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0 is openbaar en kunt u hier downloaden.